Over ons

Al geruime tijd vormden de TLV, UPTR en Febetra een gezamenlijk front in een aantal dossiers. Deze samenwerking had tot voor kort een zuiver informeel karakter. Eind 2022 is er een verdere stap gezet en tekenden de voorzitters van de drie organisaties een intentieverklaring. In deze overeenkomst werden duidelijke afspraken vastgelegd om de oprichting van een confederatie te realiseren, waarbij de drie stichtende federaties hun identiteit en dienstenpakket behouden.

In het kader van de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie 2023 werd de nieuwe vzw “Transport & Logistics Belgium” boven de doopvont gehouden.

Het doel van de confederatie is de belangen van de Belgische sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek voor rekening van derden te behartigen, op alle beleidsniveaus, gaande van het plaatselijke tot en met het Europese.

Transport & Logistics Belgium is geen fusie, maar een overkoepelende structuur die de drie federaties toelaat om rond een aantal dossiers/onderwerpen met één en dezelfde stem te spreken. De oprichters zijn er rotsvast van overtuigd dat die stem krachtiger overkomt via een formele structuur, dan via een los samenwerkingsverband.

Enkel de lobbydossiers die door de drie organisaties samen aan de confederatie toevertrouwd worden, zullen via dat kanaal behandeld worden.

De transport- en logistieke sector is permanent in beweging en verdient dus ook een beroepsverdediging die mee evolueert. De oprichting van een confederatie, waarbij elke organisatie haar identiteit en dienstenpakket behoudt, is een hele stap voorwaarts in de richting van een efficiëntere en slagkrachtigere verdediging van de belangen van de transporteurs en van de logistieke dienstverleners.

Bestuursstructuur en Leiderschap

Het bestuursorgaan van deze confederatie bestaat uit 12 bestuurders, waarvan elk stichtend lid 4 afgevaardigden benoemt. Deze structuur waarborgt een evenwichtige vertegenwoordiging van belangen binnen de organisatie.

Het opmerkelijke kenmerk is de afwisseling van het voorzitterschap en secretariaat tussen de stichtende leden, wat gelijkwaardigheid en betrokkenheid bevordert. Momenteel vervult Benny Smets de rol van voorzitter met vastberadenheid en visie.

De dagelijkse leiding van de confederatie ligt in handen van het driemanschap: Lode Verkinderen, Michaël Reul en Philippe Degraef, de directeurs van de federaties. Samen vormen ze het dynamische dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor belangrijke besluitvorming en de koers van de organisatie. Hun gezamenlijke ervaring en expertise dragen bij aan het succes en de groei van de confederatie.

Ons bestuur

Wie is wie?

Ons krachtig bestuursorgaan van 12 leiders, stuurt onze visie aan.

Benny Smets

Voorzitter Febetra

Rudy Maes

Voorzitter TLV

Bruno Velghe

Voorzitter UPTR

Activiteiten

Onze 3de editie

Sinds 2021 wordt in België de Dag van de Vrachtwagenchauffeur georganiseerd. In 2023 doen we dit opnieuw, maar onder de koepel van Transport & Logistics Belgium. Samen met talrijke bedrijven zetten we de vrachtwagenchauffeurs in het zonnetje. Want zonder deze hardwerkende mannen en vrouwen komen al die levensmiddelen, bouwmaterialen, pakketten, kleding en bestellingen nergens aan. Meer info over deze actie vind je hier.